Wydawca:

IPSEN POLAND SP. Z O.O. (nazywany dalej „IPSEN POLAND”)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem 1 210 000 PLN, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000239689, NIP: 527-24-81-447.

Dyrektor publikacji:

Guillaume Delmotte

Hosting witryny:

Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszymi Ogólnymi warunkami korzystania z Witryny, w których określono warunki użytkowania witryny Grupy IPSEN: www.gastroekspert.eu (nazywanej dalej „Witryną”). Samo przeglądanie naszej Witryny oznacza akceptację tych warunków. Jeśli Użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków użytkowania, powinien opuścić naszą Witrynę.

IPSEN POLAND zastrzega sobie prawo do modyfikacji w dowolnym momencie i bez ostrzeżenia Ogólnych warunków korzystania z Witryny, a także informacji zawartych na niniejszej Witrynie IPSEN POLAND.

Zwracamy uwagę Użytkownika na konieczność regularnego zapoznawania się z niniejszymi Ogólnymi warunkami korzystania z Witryny, kierując się datą ostatniej aktualizacji wskazaną na Witrynie, w celu śledzenia wszelkich możliwych modyfikacji warunków dokonanych przez IPSEN POLAND.

Cel działania Witryny

Niniejsza Witryna została opracowana w celu dostarczania ogólnych informacji na temat ostrej biegunko, bólu brzucha, zaparć, kolonoskopii i problemów okołojelitowych oraz produktów marki Smecta, Buscopan, Forlax (nazywanych dalej „Produktem” lub „Produktami”).

Informacje zawarte na niniejszej Witrynie, przeznaczone dla wszystkich odbiorców, są przekazywane wyłącznie w celach informacyjnych, a ich zamierzeniem nie jest w żadnym wypadku:

  1. udzielanie porad medycznych;
  2. diagnozowanie;
  3. zastępowanie konsultacji, porad lub zaleceń fachowego personelu medycznego.

Jeśli Użytkownik poszukuje lub potrzebuje takich usług lub porad, Użytkownik powinien skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia. Zachęcamy do skonsultowania się z lekarzem w celu uzyskania dalszych informacji, zgłoszenia próśb o wyjaśnienia lub zapotrzebowania na receptę.

Gwarancja

Informacje i elementy obecne na niniejszej Witrynie lub dowolnej innej Witrynie udostępniane są na zasadzie „tak, jak jest”, bez żadnej gwarancji wyraźnej lub dorozumianej. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, IPSEN CHC nie odpowiada za bezpośrednie lub pośrednie szkody dowolnego rodzaju wynikające w całości lub części z korzystania z informacji dostępnych na Witrynie. Użytkownik wchodzi na Witrynę i korzysta z jej treści wyłącznie na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.

IPSEN POLAND dokłada wszelkich starań, by informacje dostępne na niniejszej Witrynie były aktualne. Jednakże IPSEN POLAND nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za wady dokładności, adekwatności i aktualności informacji i/lub za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia w treści Witryny w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo..

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: (I) jest technicznie niemożliwym sprawienie, by niniejsza Witryna była wolna od wad, a IPSEN POLAND nie może odpowiadać za dowolne takie wady; (II) wady mogą prowadzić do czasowej niedostępności Witryny; (III) na działanie Witryny mogą wpływać zdarzenia i (lub) elementy będące poza kontrolą IPSEN POLAND, na przykład środki transmisji lub komunikacji między Użytkownikiem a IPSEN POLAND oraz między IPSEN POLAND a innymi sieciami. IPSEN POLAND i (lub) dostawcy mogą w dowolnym momencie zmodyfikować lub wyłączyć, czasowo bądź trwale, całość lub część Witryny w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych i (lub) wprowadzenia poprawek i (lub) modyfikacji Witryny. IPSEN POLAND nie odpowiada za jakiekolwiek przypadki modyfikacji, zawieszenia lub przerwania działania Witryny. IPSEN POLAND dokłada wszelkich starań, by informacje dostępne na Witrynie były zgodne z prawem kraju, w którym przebywa Użytkownik.

IPSEN POLAND nie gwarantuje, że Produkty lub usługi IPSEN POLAND przedstawiane na niniejszej Witrynie są dostępne w kraju, w którym przebywa Użytkownik Internetu w czasie jej wyświetlania. IPSEN POLAND nie gwarantuje: (I) dostępności w handlu takich Produktów lub usług w tym kraju, (II) spełniania przez te Produkty lub usługi konkretnych potrzeb ani też (III) ich zgodności z przepisami prawnymi lub regulacyjnymi obowiązującymi w krajach, których dotyczy przeszukiwanie treści Internetu przez Użytkownika.

Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik deklaruje, że nie będzie podejmować żadnych decyzji ani działań wyłącznie w oparciu o informacje zawarte na niniejszej Witrynie.

IPSEN POLAND nie może być w jakikolwiek sposób pociągnięta do odpowiedzialności w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo za:

  1. wszelkie nieścisłości lub pominięcia związane z informacjami dostępnymi na Witrynie;
  2. szkody lub uszczerbek na zdrowiu poniesione lub rzekomo poniesione przez dowolną osobę bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zapoznania się z informacjami zawartymi na Witrynie lub ich wykorzystania;
  3. wszelkie szkody wynikające z nielegalnej interwencji osoby trzeciej prowadzącej do modyfikacji informacji lub elementów zawartych na Witrynie;
  4. szkody bezpośrednie lub pośrednie, bez względu na ich przyczynę, źródło, charakter lub konsekwencje (nawet w przypadku gdy firmę IPSEN POLAND poinformowano o możliwości zaistnienia takich szkód, których przyczyną lub źródłem są dostęp lub brak możliwości dostępu kogokolwiek do Witryny, korzystanie z tej Witryny lub innych witryn, łącza do których znajdują się na Witrynie, w tym wszelkie przypadki pogorszenia działania lub wirusy, które mogą zaatakować sprzęt lub dowolną inną własność użytkownika, uwiarygodnienie, bezpośrednie lub pośrednie, dowolnych informacji z Witryny, a w szczególności wszelkie przypadki straty o charakterze finansowym lub handlowym bądź utraty programów lub danych w dowolnym systemie informatycznym, nawet jeśli firmę IPSEN POLAND poinformowano o możliwości zaistnienia takich szkód).

Własność intelektualna

Witryna, jej treść i każdy jej element są chronione prawami własności intelektualnej należącymi do IPSEN POLAND lub jej podmiotów zależnych bądź osób trzecich, które udzieliły licencji bądź upoważnienia firmie IPSEN POLAND.

Ponadto wszystkie elementy niniejszej Witryny, w tym teksty, obrazy, logotypy, nazwy Produktów, znaki handlowe i nazwa domeny, stanowią wyłączną własność firmy IPSEN POLAND lub jej podmiotów zależnych bądź są jej udostępniane w ramach licencji i mogą być wykorzystywane zgodnie z przedstawionymi poniżej warunkami.

Po zaakceptowaniu niniejszych warunków korzystania z Witryny użytkownik może pobierać, wyświetlać lub drukować informacje zawarte na niniejszej Witrynie wyłącznie do osobistych, prywatnych, niekomercyjnych zastosowań i pod warunkiem, że Użytkownik dopilnuje, by na każdej kopii treści Witryny, w całości lub części, zawarto następującą informację o prawach autorskich: „Copyright © 2020. IPSEN POLAND Sp. z o.o. — Wszelkie prawa zastrzeżone”. Zabrania się wszelkich modyfikacji lub zmian dowolnych elementów Witryny i informacji na temat praw autorskich, praw dotyczących znaków handlowych lub innych praw własności intelektualnej.

Wszelkie sposoby korzystania inne niż wskazane powyżej, bez wcześniejszej pisemnej zgody IPSEN POLAND, są surowo wzbronione i stanowią naruszenie praw IPSEN POLAND. Firma IPSEN POLAND lub jej podmioty zależne zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w związku z jakimkolwiek naruszeniem jej praw własności intelektualnej.

Informacje pochodzące od osób trzecich

Witryna dodatkowo zawiera, za zgodą odpowiednich osób trzecich, informacje od nich pochodzące i łącza do innych witryn, które naszym zdaniem mogą zainteresować Użytkowników. Firma IPSEN POLAND stara się umieszczać odnośniki wyłącznie do witryn, które są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Takie informacje i łącza są udostępniane wyłącznie do celów informacyjnych. Jako że IPSEN POLAND nie jest w stanie w żaden sposób kontrolować informacji osób trzecich lub opublikowanych na witrynach osób trzecich, IPSEN POLAND nie zamierza udzielać jakiejkolwiek gwarancji co do takich informacji osób trzecich i generalnie witryn osób trzecich i nie odpowiada za ich treści, dostęp do których Użytkownik uzyskuje na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko.

IPSEN POLAND zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnych treści lub łącz, które uzna za naganne, lub w wyniku wejścia w posiadanie informacji o sporach związanych z takimi treściami lub łączami.

Witryna może zawierać opinie ekspertów konkretnych dziedzin, z którymi skonsultowano się w związku z treścią Witryny, lub wycinki z artykułów prasowych. Informacje takie stanowią wyłącznie odzwierciedlenie opinii eksperta, z którym prowadzono konsultację, lub gazety, a niekoniecznie opinię Grupy IPSEN: Grupa IPSEN nie odpowiada za dokładność i kompletność informacji i opinii zawartych w takich elementach.

Łącza do witryn internetowych osób trzecich

Witryna może zawierać łącza hipertekstowe do stron internetowych osób trzecich. Takie łącza do innych witryn są udostępniane wyłącznie w celu ułatwienia dostępu do naszej Witryny. W żadnym wypadku, a w szczególności ze względu na ulotny charakter informacji zamieszczonych w Internecie, IPSEN POLAND nie może kontrolować charakteru lub treści zasobów w postaci takich źródeł zewnętrznych, dlatego też nie odpowiada za wykorzystywanie ani niedostępność witryn osób trzecich, a także ich treści, reklam i innych elementów zawartych na tych witrynach osób trzecich dostępnych za pośrednictwem Witryny IPSEN POLAND.

IPSEN POLAND nie ma możliwości kontrolowania treści takich witryn osób trzecich, które pozostają całkowicie niezależne od IPSEN POLAND. Ponadto istnienie łącza między Witryną a witryną osoby trzeciej nie oznacza, że IPSEN POLAND w jakikolwiek sposób aprobuje treść tej witryny oraz jej możliwe wykorzystanie.

Dodatkowo Użytkownik odpowiada za podjęcie odpowiednich środków ostrożności w celu uniknięcia wszelkich przypadków zaatakowania Witryny, w tym przez jeden lub więcej „wirusów” i (lub) innego typu „złośliwe oprogramowanie”.

Zewnętrzne witryny mogą zawierać łącza hipertekstowe do niniejszej Witryny. Łącza takie nie sugerują żadnego powiązania między IPSEN POLAND a witryną osoby trzeciej. W żadnym wypadku IPSEN POLAND nie odpowiada za niedostępność takich witryn, a ponadto IPSEN POLAND nie dokonuje przeglądu, kontroli ani akceptacji treści, reklam, produktów lub innych materiałów dostępnych na tych witrynach lub za ich pośrednictwem ani za nie odpowiada.

Wymagania techniczne Witryny

W ramach wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem używanym przez Witrynę, Użytkownik powinien mieć urządzenie podłączone do Internetu, które spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączonymi ActiveX, JavaScript i obsługą plików cookie; Mozilla FireFox w wersji 45 lub nowszej z włączonymi apletami Java, JavaScript i obsługą plików cookie; lub Google Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączonymi apletami Java, JavaScript i obsługą plików cookie.

Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli. P

ostanowienia dotyczące jurysdykcji

Witryna i jej treść podlegają prawu Francji, z wyłączeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lokalnego, w szczególności w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, a wszelkie spory z nią związane będą podlegały francuskim sądom.

Ogólne warunki korzystania z Witryny dostępne są przez cały okres istnienia Witryny.

Data ostatniej modyfikacji: luty 2020 r.